Chăm sóc cây

Chăm sóc cây

Học cách chăm sóc các cây trồng mà bạn ưa thích. Học thời điểm trồng, cách quản lý các cây trồng trong chậu...

Người Phụ trách Mitchell Admin
Cập nhật lần cuối 25/05/2022
Thời gian Hoàn thành 8 giờ 30 phút
Thành viên 4
Trung cấp Người làm vườn Bài thi
  • Sự thật thú vị
    • Xem trước
    • Danh sách sự thật thú vị
    • Các Hệ số Hiệu quả Năng lượng
  • Phương thức